Αριθ. Πρωτ: _____ __/__/____

Α Ι Τ Η Σ Η

Όνομα:

Επώνυμο:

Πατρώνυμο:

Επώνυμο Πατέρα

Μητρώνυμο:

Επώνυμο Μητέρας

 

 

Ημ. Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Εθνικότητα:

 

 

Οικ. Κατάσταση

Αριθ. Παιδιών:

Δ. Ενότητα (Δήμος)

Δ/νση οικίας:

 

 

Τηλ οικίας:

Κινητό:

Email

 

 

Αρ. ταυτότητας:

Ημ/νία έκδοσης:

Εκδούσα Αρχή:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

ΑΜΚΑ:

 

 

Πτυχίο:

 

Εκπαίδευση:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/νση εργασίας:

Τηλ. εργασίας:

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 

Όπως οι συνημμένοι Πίνακες οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο.

Ο αύξων αριθμός κάθε δικαιολογητικών στον Πίνακα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε δικαιολογητικό

Προς:

 

Παρακαλώ όπως με προσλάβετε στο τμήμα σας, σύμφωνα με σχετική προκήρυξη του Τμήματός σας για το έτος 2021 – 2022 ως εξής: (Σημειώστε ανάλογα)

 

Για την διδασκαλία των μαθημάτων:

 

 

Ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο

 

 

Οι ημέρες και ώρες που μπορώ να απασχοληθώ είναι:

(Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος)

 

 

Ημέρα

Πρωί (ώρες)

Απόγευμα (ώρες)

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

με την αίτησή μου αυτή αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

υποβάλλει αίτηση σε άλλα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τ α στοιχεία του που αναφέρω στην αίτησή μου είναι αληθή και θα τα προσκομίσω αν επιλεγώ.

 

 

 

(Υπογραφή)

 


Στοιχεία για Πρόσληψη –Ασφάλιση

Εργαζόμενος:

Υπηρεσία/Φορέας:

Όνομα Φορέα:

Σχέση Εργασίας

Φορέας Ασφάλισης:

*

Χρόνος Ασφάλισης:

 

 

Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ:

Αριθμός Μητρώου ΤΕΑΧ:

Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ:

Αριθμός Μητρώου ΤΣΜΕΔΕ:

 

 

Τράπεζα:

Αρ. Λογαριασμού

ΙΒΑΝ

________________________________________________________________________________________________

Πίνακες Προσόντων Υποψηφίου

Α. Σπουδές (Βασικός Τίτλος)

Τίτλος

Φορέας

Ημ/νία Κτήσης

Ημ/νία ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΠ

ΑΣΔ

ΑΑ1

ΑΑ2

ΑΑ3

(Μεταπτυχιακός Τίτλος)

Τίτλος

Φορέας

Ημ/νία Κτήσης

Ημ/νία ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΠ

ΑΣΔ

ΑΒ1

ΑΒ2

ΑΒ3

(Διδακτορικό Δίπλωμα)

Τίτλος

Φορέας

Ημ/νία Κτήσης

Ημ/νία ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΠ

ΑΣΔ

ΑΓ3

 

Β . Δημοσιεύσεις (να περιλαμβάνονται εργασίες σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων)

Συγγραφείς – Τίτλος

Περιοδικό/Τόμος

Έτος

Impact Factor

Ετεροαναφορές

ΑΣΔ

Β1

Β2

Β3

Β4

Β5

Β6

Β7

Β8

Β9

Β10

Β11

Β12

Β13

Β14

Β15

Β16

Β17

Β18

Β19

Β20

Β21

Β22

Β23

Β24

Β25

Β26

Β27

Β28

Β29

Β30

 

Γ. Προϋπηρεσία Επαγγελματική

Φορέας Απασχόλησης

Από

Έως

Θέση ή αντικείμενο απασχόλησης

ΑΣΔ

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

Γ6

Γ7

Γ8

Γ9

Γ10

Γ11

Γ12

Γ13

Γ14

Γ15

 

Δ. Προϋπηρεσία Διδακτική (Πανεπιστήμια – Τ.Ε.Ι.)

Φορέας Απασχόλησης

Από

Έως

Διδαχθέντα Μαθήματα

ΑΣΔ

Δ1

Δ2

Δ3

Δ4

Δ5

Δ6

Δ7

Δ8

Δ9

Δ10

Δ11

Δ12

Δ13

Δ14

Δ15

Δ16

Δ17

Δ18

Δ19

Δ20

 

Ε. Γλώσσες

Γλώσσα

Πτυχίο Πιστοποίηση

ΑΣΔ

Ε1

Ε2

Ε3

 

ΣΤ . Άλλα στοιχεία

1.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.

2.

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος σε κάποιον από τους παραπάνω πίνακες, υποβάλλετε νέα αίτηση στο ίδιο τμήμα με την διαδικασία του αντιγραφής μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των δεδομένων.

3.

Η αρίθμηση των δικαιολογητικών να γίνει κατά Πίνακα με τον κωδικό του Πίνακα μπροστά.